• ENSCAT

ENSCAT

Què és l'ENSCAT?

L’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC(ENSCAT) és una associació sense ànim de lucre, constituïda l’1 d’octubre de 2002, l’objectiu principal de la qual és certificar la gestió forestal sostenible dels boscos en la modalitat regional, dins del marc del sistema PEFC.

 

L’ENSCAT va ser reconeguda per PEFC Espanya com a única entitat regional sol·licitant de la certificació forestal d’àmbit regional a Catalunya, el 3 de març del 2003.

 

PEFC Espanya es va constituir el 1998 com una entitat privada sense ànim de lucre i va ser reconeguda pel Consell PEFC, òrgan de govern europeu del sistema referent. Aquest sistema es basa en els criteris i indicadors de sostenibilitat que s’han adoptat en forma de normes UNE: UNE 162002, UNE 162003 i UNE 162004.

 

Aquest va ser el sistema escollit pel sector forestal català a través de l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACCF), constituïda l’abril del 2001, que va esdevenir PEFC CATALUNYA en el any 2004, per tal de promoure la certificació forestal a Catalunya pel sistema PEFC, entenent que era el sistema que millor s’adaptava a les característiques forestals catalanes, i tenint en compte, a més, la possibilitat d’escollir la certificació en la modalitat regional per mitjà dels instruments d’ordenació següents:

 

· Projecte d’Ordenació (PO)

· Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)

· Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF)

 • OBJECTIUS
 • Agrupar als gestors forestals (propietaris i empreses d’aprofitament forestal) interessats a participar en la certificació en l’àmbit regional pel sistema PEFC.
 • Sol·licitar i obtenir de PEFC Espanya l’aprovació d’un sistema de certificació en l’àmbit regional en el marc del PEFC per a Catalunya.
 • Vetllar pel manteniment del sistema de certificació regional duent a terme aquelles activitats i controls previstos en el reglament corresponent.
 • Funcions
 • Iniciar la certificació mitjançant la tramesa de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent a PEFC Espanya.
 • Fer complir les normes i les directrius regionals en vigor de gestió forestal sostenible.
 • Avaluar els propietaris i les empreses d’aprofitament forestal que es vulguin acollir al sistema i confirmar la participació.
 • Establir un procediment de control dels adscrits al sistema en relació amb el compliment de les seves obligacions i informar-los tant pel que fa els seu drets com els seus deures.
 • Garantir que totes les activitats relacionades amb la certificació regional es duguin a terme d’acord amb el sistema de certificació forestal sostenible espanyol.
 • Custodiar i vetllar pel manteniment del certificat regional.
 • Sol·licitar l’ús del logotip a PEFC Espanya un cop obtingut el certificat regional.
 • Emetre els documents acreditatius de les inscripcions en la certificació regional i del període de validesa que correspongui als adscrits.
 • EN PODEN SER MEMBRES...
 • Les entitats i institucions representatives de la propietat forestal pública o privada en qualitat de titulars de finques forestals.
 • Entitats representatives d’empreses dedicades a l’explotació i l’aprofitament forestal.
 • Qualsevol entitat representativa, interessada de manera objectiva, a l’àmbit de la gestió forestal sostenible.
 • La Junta Directiva proposarà a l’Assemblea General l’admissió de nous membres i, en funció de la seva naturalesa, els assignarà a un dels sectors en què s’estructura l’associació.

  · Propietat privada,

  · Propietat pública (boscos públics i comunals),

  · Empreses d’aprofitament forestal.

 • Per poder ser membre de l’ENSCAT caldrà adreçar al president de l’entitat una sol·licitud subscrita pel representant de la persona jurídica interessada, acompanyada dels documents següents:

  · Documentació acreditativa del representant.

  · Documentació de creació i/o estatuts actualitzats.

  · Memòria explicativa que justifiqui la representació dins del sector corresponent i dels motius pel quals es desitja ser membre de l’ENSCAT.

Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org