• ENSCAT

NOTÍCIES
 < Tornar

INFORMES PUBLICS AUDITORIES EXTERNES (anuals) REALITZADES A L'ENSCAT

ENSCAT PEFC/14-21-00009

 

L’ENSCAT (Ens Català Sol.licitant de la Certificació Forestal PEFC), d’acord amb el Procediment de Control aprovat, està sotmesa anualment a una Auditoria EXTERNA, portada a terme per una tercera part independent (entitat certificadora autoritzada per ENAC), d'acord amb els requeriments establerts pel sistema regional PEFC i la norma UNE 162002 en materia de Gestió Forstal Sostenible.

 

De la mateixa forma, l'ENSCAT realitza anualment una Auditoria INTERNA per tal de comprovar el seu grau de compliment dels compromisos, tant per part de la propietat forestal com de les empreses de traballs forestals adscrits al sistema.

 

En el cas que la superfície adscrita al sistema superi el 20% des l’existent en la darrera auditoria, l’ENSCAT s’haurà de sotmetre també, en aquella mateixa anualitat, a una auditoria adiccional anomenada Auditoria EXTRAORDINARIA.

 

Aquest 2018, durant els mesos de juny i juliol, l’ENSCAT va ser auditata EXTERNAMENT per l’entitat certificadora BUREAU VERITAS Certification, sobre el total adscrit al Sistema (269.808 hectàrees i 1.785 IOF - Instruments d'Ordenació Forestal).
 

Auditoria externa BVQ
Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org